Zorgkaart

Als blijkt dat het onderwijsleerproces niet op de juiste manier verloopt en er extra ondersteuning nodig is, dan kan de leerling worden ingebracht in de Interne Commissie Leerlingenzorg. In deze commissie zitten de zorgcoördinator, schoolpsycholoog, leerlingbegeleider en maatschappelijk werker.

Zij bespreken de nodige stappen en kunnen de leerling doorverwijzen naar een intern traject op school, met externe ondersteuning buiten school. Uiteraard informeren we de betreffende leerling en ouder(s)/verzorger(s) hierover.

De Interne Commissie Leerlingenzorg kan ook besluiten de leerling over te dragen aan een extern traject buiten school. Dat gebeurt samen met het Zorg Advies Team; hierin zitten de GGD, wijkagent en leerplichtambtenaar.