Medezeggenschap

Op het Christelijk College Zeist denken ouders/verzorgers mee over de school.

Als school informeren en raadplegen we de ouderparticipatiegroep (OPG) over bijvoorbeeld activiteiten, beslissingen en veranderingen. Haar inbreng vormt een belangrijk onderdeel van onze kwaliteitsbewaking. De ouderparticipatiegroep bestaat uit de directeur en een aantal ouders/ verzorgers en komt een aantal keer per jaar bijeen. Wilt u deelnemen aan deze ouderparticipatiegroep, meld dit dan bij de directeur of de mentor van uw kind.

Daarnaast heeft het Christelijk College Zeist een eigen medezeggenschapsraad (MR), die een aantal keer per jaar vergadert en meepraat over zaken waarover op schoolniveau besloten wordt. In deze raad zitten personeelsleden, een ouder/verzorger en een leerling. Vanuit de MR is een personeelslid afgevaardigd naar de gemeenschappelijke MR van de CVO Groep. Deze gemeenschappelijke MR denkt mee over zaken die de gehele scholengroep betreffen.
Correspondentieadres MR: Postbus 366, 3700 AJ Zeist.