Vrijwillige Ouderbijdrage

Schoolboeken

Wij geven de (gratis) schoolboeken in bruikleen. Niet gratis zijn ondersteunende materialen zoals: atlas, woordenboeken, USB-stick, agenda, rekenmachine, sportkleding, schrift, multomap en pennen en dergelijke. Deze materialen moet je zelf kopen, voordat het nieuwe schooljaar begint. Voor het onderwijs maken we ook gebruik van iPads, die je zelf moet kopen.

Tegemoetkoming

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de vrijwillige ouderbijdrage:  kindgebonden budget. Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen tot 18 jaar. Daarnaast kan met een verklaring Kindgebonden budget gedeeltelijke kwijtschelding van de schoolkosten worden aangevraagd. Voor vragen neemt u contact op met de financiële administratie via info@ccz.nu of (030) 69 16 551, Meer informatie over kindgebonden budget vindt u op de Belastingdienst website.

WIScollect

Wij organiseren tijdens het schooljaar diverse activiteiten voor onze leerlingen.
Wij vinden dit een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Voor deze activiteiten krijgen
wij geen bijdrage van de overheid. Daarom vragen wij hiervoor een bijdrage aan de
ouders; de vrijwillige ouderbijdrage.

We willen graag dat alle leerlingen mee kunnen doen aan deze activiteiten. Dus ook de leerlingen waarvan de ouders deze bijdrage niet kunnen of willen betalen. Daarom hebben wij een sociaal fonds gevormd waar ouders een beroep op kunnen doen als zij de bijdrage niet kunnen betalen. Ouders die meer kunnen betalen dan het gevraagde bedrag voor hun eigen kind, vragen wij om een bijdrage te doen aan dit sociaal fonds. Door de extra bijdrage, kan een andere leerling ook meedoen aan de activiteiten. Aan het begin van het schooljaar wordt per leerling via WIScollect digitaal een factuur (richtbedrag is € 75,00) aan de ouder(s)/verzorger(s) verstuurd.