Vertrouwenspersoon

Onze school heeft vertrouwenspersonen waar ouders/verzorgers en leerlingen terecht kunnen. U kunt met hen in contact komen via vertrouwenspersoon@ccz.nu.

Bij de Onderwijsinspectie werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouder(s)/ verzorger(s), leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen, extremisme en radicalisering. Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900 111 31 11 (lokaal tarief). Vanuit het buitenland kan gebeld worden naar +31 (0)30 670 60 01.

Onderwijsinspectie, Postbus 2730, 3500 GS Utrecht, telefoon (088) 6000.

Als wij huiselijk geweld of kindermishandeling vermoeden dan meldt ons zorgteam dat volgens de wettelijk vastgestelde meldcode <link naar protocol meldcode>. Net als scholen zijn ook jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, politie en justitie verplicht vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling te melden.