Onze opleidingen

Het CCZ verzorgt in Zeist Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) en kent de volgende leerwegen met de mogelijkheid voor Leerweg Ondersteuning (LWOO):

Kaderberoepsgerichte leerweg

Basisberoepsgerichte leerweg

MBO niveau 2
 

 

Leerweg VMBO

Niveau ROC

Basisberoepsgerichte leerweg

Niveau 2

Kaderberoepsgerichte leerweg

Niveau 3 en 4

Het VMBO vormt de basis voor de verdere beroepsopleiding in het MBO. De VMBO-leerwegen sluiten daarom volledig aan op de opleidingsniveaus die het MBO biedt.

 

Onze onderbouw is vormgegeven in de Doe-vakschool. Bij de keuze voor een leerweg hoort ook de keuze voor een beroepsgericht programma. Binnen het CCZ kan er aan het einde van het tweede leerjaar gekozen worden voor de profielen Care & Congress en Techniek & Talent. Na C&C en T&T kan de leerling instromen in alle richtingen van het MBO. Vanaf schooljaar 2016-2017 kan er gekozen worden tussen Care&Congress (profiel Zorg&Welzijn) en Tools&Talent (profiel Dienstverlening&Producten). Hierover binnenkort meer. Leest u vast het stuk "Onderwijs op het CCZ 2016-2017" onderaan deze pagina.

Bij de keuze voor een ROC worden onze leerlingen ondersteund door onze decaan. In nauwe samenwerking met het ROC biedt CCZ de mogelijkheid om binnen C&C versneld door te stromen naar de opleiding Helpende Zorg MBO niveau 2. Deze opleiding duurt dan in principe nog 1 jaar en leidt tot een startkwalificatie. Training & Reflectie is een opleiding voor leerlingen met TL/Havo advies die dreigen af te stromen naar een kader beroepsgerichte opleiding. Het doel van Training & Reflectie is om deze leerlingen toch op niveau te laten doorstromen naar niveau 4 van het ROC zonder tussentijdse uitval en verdere afstroom.

Instroom vanuit andere opleidingen op VMBO niveau is mogelijk in overleg met onze decaan.

 

Onderwijs op het CCZ 2016-2017

Het CCZ is een school voor VMBO basis en kader. Op het CCZ hebben we een nieuwe manier van het onderzoeken van waar leerlingen goed in zijn en wat ze leuk vinden. We doen dat in de eerste anderhalf jaar in de Doevakschool. In de Doedagen, twee dagen per week, ben je als leerling van de Doevakschool in de weer met vooral veel dingen doen! De thema’s wisselen, maar altijd draait het om “Leren door doen”. Er wordt onder andere getimmerd, gesport, gekookt, getekend en gebakken.

Na de Doevakschool kan er gekozen worden voor Care&Congress (profiel “Zorg&Welzijn”) of Tools&Talent (profiel “Dienstverlening&Producten”). Er is een heel breed aanbod van profiel-projecten (PP’s) en keuzevakken. En daar zitten projecten en vakken bij waar de leerling goed in is, die ze leuk vinden, of waarvan ze juist willen ontdekken óf ze bij hen passen. Uiteraard ontdekken onze leerlingen dit ook op hun stages. Alle keuzes en wat de leerlingen daarvan geleerd hebben, slaan ze zelf op in het eigen digitale portfolio. De mentor begeleidt hen daarbij. Zo komt een leerling ook tot een goede keuze voor het MBO. We noemen dit loopbaanoriëntatie.

De exameneisen voor het VMBO worden van overheidswege gewijzigd. Dat betekent dat ook de programma’s die leerlingen voorbereiden op deze examens moeten worden aangepast. Op het CCZ werd al geëxperimenteerd met Beroepsoriëntatie in de Bovenbouw, de zogenaamde BOB. Deze BOB is nu doorontwikkeld in bovengenoemde Profielprojecten, de PP’s. De leerlingen van de huidige klas 3 volgen deze PP’s dit schooljaar al als pilot. Vanaf volgend jaar is het definitief. In de loop van de komende periode zal ook de berichtgeving over onze profielen op onze site worden aangepast aan deze ontwikkelingen.

Natuurlijk is er op het CCZ in alle leerjaren ruim aandacht voor Algemeen Vormende Vakken, zoals Nederlands, Engels en wiskunde. Ook is er de mogelijkheid voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) op onze school.

Naast het “Leren door doen” en het brede aanbod aan profielprojecten en keuzevakken staat het CCZ ook bekend als iPad school. Alle leerlingen hebben een iPad. Het meeste van de leerstof staat niet in boeken, maar op een digitale leeromgeving. Hierdoor kunnen leerlingen in eigen tempo en met eigen hulpmiddelen leren, bijvoorbeeld met het programma Clarospeak voor kinderen met dyslexie. Een iPad hoort bij deze tijd. Daarom is het goed hiermee te leren omgaan. Het is ook gewoon leuk en dan leert men makkelijker.