Participatie

Ouderparticipatiegroep (OPG)

Op het CCZ denken ouders/verzorgers mee over het wel-en-wee van de school. De ouderparticipatiegroep wordt geïnformeerd en/of geraadpleegd over alle activiteiten en hun inbreng vormt een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsbewaking. De OPG bestaat uit de directeur en een zestal ouders/verzorgers en komt zes keer per jaar bijeen. Als ouder(s)/verzorger(s) belangstelling hebben voor deelname aan de OPG, kunnen zij zich melden bij de directeur of de mentor van hun kind. 

Medezeggenschap

Het CCZ heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR), die minstens 6 keer per jaar vergadert. In deze raad zitten personeelsleden, een ouder/verzorger en een leerling. Vanuit de MR is een personeelslid afgevaardigd naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de CVO Groep. De MR brengt medezeggenschap in praktijk door mee te praten over zaken waarover op schoolniveau besloten wordt. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de CVO Groep denkt mee over zaken die de gehele scholengroep betreffen. De personeelsgeleding van de MR bestaat op dit moment uit dhr. K. de Kruif en dhr. P. Bouter. E-mail: K.dekruif@ccz.nu en [email protected]. Correspondentie adres: Postbus 366, 3700 AJ Zeist.

iScholenGroep

Het CCZ is lid van de iScholenGroep. De stichting iScholenGroep Nederland is een onafhankelijke organisatie en vormt een netwerk van scholen die hun ervaringen delen op het gebied van informatietechnologie. De stichting behartigt in algemene zin de belangen van scholen die informatietechnologie gebruiken als middel tot vernieuwing en verbetering van hun onderwijs. Zie verder de site www.ischolengroep.org.

Eco-Schools

Het CCZ neemt deel aan het project “Eco-Schools”, het internationale keurmerk voor duurzame scholen. Zie verder www.eco-schools.nl. De zes scholen die meedoen, zijn het Christelijk College Zeist, de Breul, het Montessori Lyceum Herman Jordan, het Openbaar Lyceum Zeist, het Seyster College en de Stichtse Vrije School Zeist. Dit project houdt in dat er een werkgroep, een zogenaamd “Eco-team”, is ingesteld per school, die de kar trekt in het behalen van de groene vlag van Eco-Schools a.d.h.v. het internationale zevenstappenplan. Het Eco-team van het CCZ bestaat uit de directeur, de conciërge, docenten en leerlingen.  

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband waar het CCZ onder valt is het Samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht. Informatie over dit samenwerkingsverband is te vinden op www.swv-vo-zou.nl. Informatie over passend onderwijs in het algemeen is te vinden op www.passendonderwijs.nl

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon heeft geen arbeidsrechtelijke of bestuurlijke binding met de school en neemt dus een onafhankelijke positie in. Hij/zij kan worden ingeschakeld door het bevoegd gezag indien er een klacht is ingediend bijvoorbeeld met betrekking tot seksuele intimidatie.

De onafhankelijke vertrouwenspersoon kan ook door ouders of verzorgers worden ingeschakeld als inschakeling van de intern vertrouwenspersoon niet opportuun is.

Daarnaast kan de extern vertrouwenspersoon door medewerkers verbonden aan de school worden ingeschakeld.

Ook kunnen de intern vertrouwenspersonen (die verbonden zijn aan de school) een beroep doen op de extern vertrouwenspersoon ter advisering.

Bij de CVO Groep Zuidoost-Utrecht is gekozen voor Drs. M. van Gils als extern vertrouwenspersoon. Zij is psycholoog en heeft een eigen praktijk in Abcoude.
Haar praktijktelefoonnummer is : 0294 288575
Haar e mail adres is: marionvangils@upcmail.nl

Onderwijsinspectie

Inspectie van het onderwijs, Kantoor Utrecht
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
Telefoon (030) 669 06 00

Vertrouwensinspecteur

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouder(s)/ verzorger(s), leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen, extremisme en radicalisering. Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900 111 31 11 (lokaal tarief). Vanuit het buitenland kan gebeld worden naar +31 (0)30 670 60 01.