Uitgaande van de missie en visie van het CCZ hebben wij een dyslexiebeleidsplan opgesteld dat de voorwaarden schept waardoor leerlingen met een dyslexieverklaring een eerlijke kans krijgen een diploma te halen. Een diploma dat past bij hun capaciteiten en de prognose welke aan het einde van de basisschool is gesteld. Wij willen hen vanaf het begin zo goed mogelijk begeleiden, op basis van het Dyslexiebeleidsplan 2016-2017. Concreet betekent dit enerzijds dat docenten weten hoe ze moeten omgaan met een leerling met dyslexie en anderzijds dat de leerlingen zelf leren goed om te gaan met eventuele problemen die zij daarbij ondervinden en hen (nog beter) te leren op te komen voor hun belangen. Wanneer u daarnaast nog vragen heeft of een afspraak wilt maken, kunt u altijd contact opnemen met de dyslexiecoach, mevrouw E. Renia via 030 69 16 551.